Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. Nr. V-932

patvirtintas mokymo programas organizuoja šiuos privalomojo mokymo kursus:

 • higienos įgūdžių mokymus
 • pirmosios pagalbos mokymus
 • mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai

Privalomieji sveikatos mokymai yra mokama visuomenės sveikatos priežiūros paslauga.

Paslaugų įkainiai

PATVIRTINTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos  2016 m. lapkričio 1 d. sprendimu, Nr. T1-301

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO TEIKIAMŲ MOKAMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

 

Kaina vienam asmeniui, Eur
1. Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)
1.1. Mokymo programa, kurios kodas PT 8
1.2. Mokymo programa, kurios kodas PP 10
1.3. Mokymo programa, kurios kodas PG 18
2. Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
2.1. Mokymo programa, kurios kodas HB 5
2.2. Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14 9
2.3. Mokymo programa, kurios kodas H10 12
3. Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1 (1 asmeniui) 20
4. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
5. Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

PP – Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa, skirta asmenims, pradedantiems profesinę ar kitą veiklą.

KP – Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (001).

PG – Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa (004, 005).

PT – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa.

KT –Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa (001).

HB – Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa, skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas.

H1-H14 – Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos, skirtos sveikatos apsaugos ministro nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenims.

A1 – Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa.

 • Higienos įgūdžių mokymas

  Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui.

  PRIVALOMŲJŲ PIRMOSIOS PAGALBOS, HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ, ALKOHOLIO IR NARKOTIKŲ ŽALOS ŽMOGAUS SVEIKATAI MOKYMO PROGRAMŲ APRAŠAS

  Programos kodas Mokymo programos pavadinimas* Privalomos temos Mokymo trukmė**

  (akademinėmis valandomis)

  1 2 3 4
  PP Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

  (002, 003, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018)

   

  1. Įvykio vietos saugumo ir nukentėjusiojo būklės įvertinimas. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba ir medicinos pagalbos organizavimas. Psichologinės pagalbos principai.

  2. Pradinis gaivinimas. Pradinis gaivinimas naudojant išorinį širdies defibriliatorių.

  3. Kraujavimo stabdymas. Šautinės, durtinės ir plėštinės žaizdos. Tvarstymas.

  4. Nukentėjusiojo parengimas transportuoti. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas, traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

  5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros traumą, terminį ar cheminį nudegimą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, bandžiusiems pasikarti, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, apalpus, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno, apsinuodijusiems, prasidėjus gimdymui (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

  6. Darbo vietos ar veiklos ypatumai, galimų nelaimingų atsitikimų prevencija. Apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomai. Pirmoji pagalba nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką).

  7. Pirmosios pagalbos rinkinys, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

  8
  PT Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

  (002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 017, 018)

  1. Pradinio gaivinimo įgūdžių kartojimas, pradinis gaivinimas naudojant išorinį defibriliatorių; vaikų, naujagimių, nėščiųjų ir pagyvenusių žmonių gaivinimo ypatumai.

  2. Imobilizavimo būdai ir priemonės, nukentėjusiojo parengimas transportuoti, pagalbos teikimas transportuojant. Psichologinė pagalba.

  3. Pirmosios pagalbos teikimas apsinuodijimų, ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų veiklos specifiką). Bendrieji iki stacionarinės pagalbos ypatumai.

  4. Pirmosios pagalbos naujovės.

  4
  PG Gelbėjimo tarnybų darbuotojų privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

  (004, 005)

  1. Pradinis gaivinimas.

  2. Kraujavimo stabdymas, tvarstymas.

  3. Pažeistos kūno dalies, esant lūžimui ar išnirimui, imobilizavimas.

  4. Traumuotų, sužalotų asmenų nešimas.

  5. Pirmosios pagalbos teikimas asmenims, patyrusiems elektros traumą, paveiktiems žaibo, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems, skendusiems, užspringusiems, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno.

  6. Gyvybės požymiai, klinikinė ir biologinė mirtis, gyvybinių funkcijų sutrikimų priežastys, nukentėjusiojo būklės įvertinimas, trauminio šoko požymiai.

  7. Gyvybei pavojingos psichikos būsenos, jų atpažinimas, pirmoji pagalba. Psichologinės pagalbos principai.

  8. Pirmosios pagalbos rinkiniai, individualios teikiančiojo pirmąją pagalbą apsaugos priemonės.

  9. Įvykio vietos saugumo įvertinimas, greitas nukentėjusiojo ištraukimas iš automobilio, šalmo nuėmimas, nukentėjusiojo parengimas transportuoti ir pagalbos teikimas transportuojant.

  10. Asmeniui, patyrusiam anafilaksiją, terminį ar cheminį nudegimą, šautines žaizdas ar suspaudimą, pirmosios pagalbos teikimo tvarka.

  11. Ūmių, gyvybei pavojingų būklių metu (netekus sąmonės, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos priepuoliui, ūmiam apendicitui, prasidėjus gimdymui) pirmosios pagalbos teikimo tvarka. Bendrieji ikistacionarinės pagalbos ypatumai.

  18
  KP Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa

  (001)

  1. Karių pirmosios pagalbos teikimo ypatumai, karių pirmosios pagalbos priemonės ir jų panaudojimas.

  2. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje.

  3. Pirmosios pagalbos teikimas cheminio, biologinio, radiacinio ir branduolinio (CBRB) užteršimo sąlygomis.

  4. Individualių profilaktinių medicinos priemonių taikymas.

  5. Užkrečiamųjų ligų požymiai ir profilaktika.

  6. Psichologinės pagalbos principai.

  7. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

  30

   

   

  KT Karių privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa

  (001)

   

  1. Pirmosios pagalbos teikimas karinėje aplinkoje.

  2. Sužeistųjų evakuacijos organizavimas ir vykdymas.

  3. Pirmosios pagalbos naujovės.

  20
  HB Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa

  (007, 008, 009, 010, 011, 013, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

  1. Asmens higienos, rankų plovimo svarba ir rankų plovimo taisyklės. Asmeninės saugos priemonės.

  2. Užkrečiamųjų ligų sukėlėjų grupės, sukėlėjų savybės, dezinfekcija, sterilizacija.

  3. Užkrečiamosios ligos, jų sukėlėjai, plitimo keliai.

  4. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos principai. Imunitetas. Skiepai.

  2
  H1

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa (007, 018)

   

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų socialinės globos organizavimo, vaikų ugdymo proceso bendruosius sveikatos saugos reikalavimus (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

  2. Teritorijos, patalpų, apšvietimo, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo reikalavimai.

  3. Teritorijos, patalpų, įrenginių priežiūra.

  4. Dienos režimo ir maitinimo organizavimas.

  5. Ugdymo proceso higiena.

  6. Vaikų sveikatos priežiūra (užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai).

  6
  H2

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (008)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys suaugusių asmenų socialinės globos organizavimo bendruosius sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Teritorijos, patalpų įrengimo, apšvietimo, mikroklimato, triukšmo, vėdinimo, vandens tiekimo reikalavimai.

  3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

  4. Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija.

  5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, užkrečiamųjų ligų židinių privalomasis aplinkos kenksmingumo pašalinimas.

  6. Maitinimo organizavimas.

  7. Paslaugų gavėjų asmens higiena, aprūpinimas lovos skalbiniais, rankšluosčiais, drabužiais.

  6
  H3

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (009)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys grožio paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Patalpų, naudojamo inventoriaus, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

  3. Kosmetikos gaminių, dažų, papuošalų, naudojamų teikiant grožio paslaugas, reikalavimai.

  4. Informacija apie riziką, susijusią su paslaugų teikimu, galimas komplikacijas, tolesnę pažeistų (sužalotų) kūno vietų priežiūrą, atvejai, kai paslauga (procedūra) negali būti teikiama paslaugos vartotojui.

  5. Instrumentų (įrankių) priežiūros, valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos reikalavimai.

  6. Reikalavimai asmenims, teikiantiems grožio paslaugas, jų asmeninės apsaugos priemonės.

  7. Užkrečiamųjų, odos ir alerginių ligų profilaktika.

  6
  H4 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (010)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys soliariumo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Soliariumo patalpų, įrangos ir jų priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

  3. Ultravioletinės spinduliuotės poveikis, odos tipai ir odos reakcija į ultravioletinius spindulius, deginimosi soliariume taisyklės, kontraindikacijos, nesaikingo deginimosi pasekmės. Piktybiniai odos susirgimai ir jų profilaktika.

  4. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

  6
  H5

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (011)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo bei kitų poilsio ir pramogų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Patalpų, skirtų kūno kultūros ir sporto, sveikatingumo procedūroms, poilsio bei pramogų paslaugoms teikti, reikalavimai. Baseinų ir pirčių reikalavimai.

  3. Patalpų, sporto ir sveikatingumo įrangos bei inventoriaus priežiūra, valymas, dezinfekavimas.

  4. Geriamojo vandens, vandens, naudojamo dušuose, pirtyse, baseinuose, vandens paruošimas ir kokybės reikalavimai.

  5. Užkrečiamųjų ligų (odos, žarnyno ligų,  legioneliozės) profilaktika.

  6. Reikalavimai asmenims, teikiantiems sporto, sveikatingumo ir kitas pramogų paslaugas.

  6
  H6

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (013)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys apgyvendinimo paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Teritorijos, patalpų, įrengimo, inventoriaus visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

  3. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

  4. Vandens tiekimas, geriamojo vandens kontrolė, legioneliozės profilaktika.

  5. Vandens telkinių, baseinų, pirčių reikalavimai.

  6. Atliekų tvarkymas, kenkėjų kontrolė.

  7. Paslaugas teikiančių darbuotojų higienos reikalavimai.

  8. Užkrečiamųjų ligų profilaktika (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

  6
  H7

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (017) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys maisto higienos ir bendruosius keleivinio transporto visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Mikroklimatinės patalpų sąlygos, vėdinimo, vandens, nuotekų tvarkymo, įrenginių ir įrankių, maisto gaminimo ir indų plovimo, gatavos produkcijos priėmimo, išdavimo ir laikymo geros higienos praktikos reikalavimai.

  3. Atliekų surinkimas ir tvarkymas, valymas, plovimas, dezinfekavimas, buitinių parazitų kontrolė.

  4. Darbuotojų asmens higiena.

  5. Užkrečiamųjų ligų profilaktika.

  6
  H8

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (019)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Teritorinių policijos įstaigų areštinių ir laisvės atėmimo vietų įrengimo ir priežiūros visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

  3. Teritorinėse policijos įstaigų areštinėse, laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų mitybos ir asmens higienos reikalavimai.

  4. Profesinės ekspozicijos krauju prevencijos pagrindai.

  5. Lytiškai plintančių infekcijų, žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) plitimo, įgyto imunodeficito sindromo (AIDS), hepatitų B ir C profilaktika.

  6
  H9

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (020)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys bendruosius vandens tiekimo įmonių visuomenės sveikatos saugos reikalavimus. Apsaugos zonos.

  2. Geriamojo vandens kokybės reikalavimai, sanitarinis vandens tiekimo šaltinių saugumas.

  3. Vandenyje esančios nuodingosios medžiagos, vandens užterštumas organinėmis, cheminėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis, vandens valymo ir dezinfekcijos būdai.

  4. Per vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų profilaktika.

  5. Patalpų, įrenginių, skirtų geriamajam vandeniui išgauti, ruošti, tiekti, priežiūra, valymas, dezinfekcija.

  6
  H10

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (021) (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus)

  1. Maisto saugos principai, maisto saugą reglamentuojantys teisės aktai.

  2. Maisto tvarkymo subjektų higienos reikalavimai (asmens higiena, bendrieji ir specialieji reikalavimai patalpoms, įskaitant valymą, plovimą, dezinfekciją, dezinsekciją, deratizaciją, įrangai, transportui, maisto saugojimui, laikymui, perdirbimui, pakavimui).

  3. Kryžminės taršos prevencija.

  4. Nesaugaus maisto atšaukimas iš rinkos.

  5. Maisto ir ne maisto atliekų tvarkymas.

  6. Apsinuodijimų maistu ir alergijų profilaktika.

  7. Informacijos pateikimas maisto produktų ženklinimo etiketėse, kainų etiketėse, valgiaraščiuose.

  8. Maisto tvarkymo subjektuose taikoma savikontrolė pagal  Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų (RVASVT) sistemos principus.

  9. Geros higienos praktikos (GHP) taisyklės (pritaikoma tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal įstaigos ir darbuotojų veiklos specifiką).

  10. Higienos reikalavimų laikymosi, profilaktinių sveikatos patikrinimų ir skiepų svarba.

  11. Per maistą plintančios užkrečiamosios ligos, sukėlėjų savybės, pagrindiniai ligų prevencijos principai.

  10
  H11

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (022)

  1. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) priežiūra, valymo būdai ir technologijos (valymas, valiklių, dezinfekantų, kitų biocidų naudojimas, patalpų vėdinimas, kenkėjų kontrolė).

  2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, skiepai (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus).

  3. Alerginių, profesinių ir kitų ligų profilaktinės priemonės, asmeninių apsaugos priemonių naudojimo (dėvėjimo) reikšmė rankų, kvėpavimo takų, akių apsaugai.

   

  6
  H12

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (023)

  1. Teisės aktai, reglamentuojantys skalbyklų paslaugų visuomenės sveikatos saugos reikalavimus.

  2. Bendrieji skalbyklų įrengimo ir priežiūros reikalavimai. Patalpų, įrenginių, inventoriaus priežiūra.

  3. Skalbyklų specialieji reikalavimai (temos turinys pritaikomas tiksliniam mokomų asmenų kontingentui pagal jų atliekamos veiklos specifiką ir darbo vietų ypatumus):

  3.1. Skalbyklų, kuriose neskalbiami sveikatos priežiūros įstaigų skalbiniai, specialieji reikalavimai.

  3.2. Sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius skalbiančių skalbyklų specialieji reikalavimai.

  3.3. Reikalavimai savitarnos skalbykloms.

  4. Technologinio proceso (nešvarių skalbinių priėmimas, švarių ir nešvarių skalbinių laikymas, skalbimas, džiovinimas, lyginimas, pakavimas, švarių skalbinių išdavimas) visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

  5. Skalbimo būdai ir technologijos, skalbimo ir dezinfekcijos priemonių reikalavimai, jų galimas poveikis sveikatai.

  6. Skalbinių surinkimo, rūšiavimo, laikymo ir gabenimo į skalbyklą visuomenės sveikatos saugos reikalavimai.

  7. Reikalavimai skalbyklų darbuotojams. Asmeninės apsaugos priemonės, jų reikšmė profesinių ir kitų ligų profilaktikai.

  6
  H13

   

  Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (024)

  1. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų grupės ir jų ypatumai.

  2. Sveikatos priežiūros įstaigose susidarančių medicininių atliekų rūšiavimo jų susidarymo vietoje, surinkimo, pakavimo, ženklinimo, pradinio apdorojimo ir laikino laikymo esminiai reikalavimai.

  3. Per kraują ir kitus kūno skysčius plintančios infekcijos (hepatitas B, hepatitas C, ŽIV ir kt.), profesinės ekspozicijos prevencija (imunoprofilaktika, priemonės įvykus ekspozicijos incidentui).

  4. Kolektyvinės ir asmeninės apsaugos priemonės, saugaus darbo įgūdžių formavimas.

  5. ŽIV plitimo profilaktika.

  6
  H14 Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialioji programa

  (025)

  1. Laidojimo patalpų vėdinimo, apšvietimo, vandentiekio ir kanalizacijos, valymo ir dezinfekcijos higienos reikalavimai.

  2. Per kraują, žarnyną, odą, kvėpavimo takus plintančių infekcijų profilaktika.

  3. Darbuotojų asmens higienos ir saugaus darbo įgūdžių formavimas, asmeninės apsaugos priemonės.

  4. Medicininių atliekų tvarkymo principai, atliekų surinkimas, rūšiavimas, pakavimas, ženklinimas, saugojimas, kenksmingumo pašalinimas.

  6
  A1 Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai programa

  (026)

  1. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikis žmogaus sveikatai ir jo aplinkai, piktnaudžiavimo jomis socialiniai padariniai ir teisinė atsakomybė.

  2. Alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo neigiamas poveikis elgsenai, gebėjimui vairuoti, saugiam eismui keliuose ar įtaka nelaimingiems atsitikimams oreivystėje, laivyboje, medžioklėje ir žvejyboje.

  3. Pirmoji pagalba apsinuodijus alkoholiu, narkotinėmis ir psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.

  4. Pažeidimo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų galimų pasekmių bei atsakomybės analizė.

  4

  * Skliaustuose nurodomi profesijų ir veiklos sričių kodai pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir / ar pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašą, mokymo programų kodus ir mokymo periodiškumą.

  ** Sveikatos žinių atestavimo trukmė į bendrą privalomojo mokymo programos trukmę įtraukta.

 • Pirmosios pagalbos mokymas

  Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kurio tikslas – išmokyti asmenis įvertinti nukentėjusiojo gyvybines funkcijas ir suteikti jam savalaikę pirmąją pagalbą. Asmenys pirmosios pagalbos teikimo mokosi prieš laikydami teorinį eismo egzaminą arba pradėdami savo profesinę (ūkinę) veiklą, o vėliau nustatytais terminais privalo kartoti mokymus.

  Lentelė, kurioje nurodoma, kokių profesijų (verslo sričių) darbuotojai, ar būsimieji transporto priemonių vairuotojai privalo išklausyti pirmosios pagalbos mokymus ir kas kiek laiko privalomo mokymus kartoti:

  ASMENŲ, KURIEMS PRIVALOMAS SVEIKATOS IR / AR PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMAS, PROFESIJŲ IR VEIKLOS SRIČIŲ SĄRAŠAS, MOKYMO PROGRAMŲ KODAI IR MOKYMO PERIODIŠKUMAS

  Profesijų (veiklos sričių) kodai Profesijų ir veiklos sričių pavadinimai Mokymo programos kodas Mokymo periodiškumas
  1 2 3 4
  001 Kariai KP Pradedant tarnybą
  KT Kas penkeri metai
  002 Ikiteisminį tyrimą vykdantys ir kiti pareigūnai bei darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su kaltinamaisiais, įtariamaisiais ar liudytojais, kitais teismo proceso dalyviais; Valstybės saugumo departamento ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, saugos, muitinės postų ir mobiliųjų grupių skyriaus pareigūnai PP

   

  Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  003 Visi asmenys, turintys leidimus laikyti ar nešioti ginklus PP Prieš įsigyjant ginklą
  PT Kas penkeri metai
  004 Valstybinėje priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje pamaininį darbą dirbantys ir įvykio vietoje dirbantys pareigūnai ir darbuotojai, policijos pareigūnai, vykdantys eismo priežiūrą, policijos ir greitosios medicinos pagalbos transporto priemonių vairuotojai PG Prieš pradedant dirbti

  (išskyrus Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesius gelbėtojus bei policijos pareigūnus, baigusius pirminio profesinio mokymo programos pirmosios pagalbos mokymo kursus)

  PT Kas treji metai
  005 Paplūdimiuose ir vandens pramogų parkuose dirbantys gelbėtojai PG Prieš pradedant dirbti
  PT Kasmet
  006 Įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojai, atsakingi už pirmosios pagalbos suteikimą įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) PP Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  007 Švietimo įstaigų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas PP, HB, H1 Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  008 Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas PP, HB, H2 Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  009 Kosmetikos gaminius gaminantys ir grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H3 Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  010 Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H4 Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  011 Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai PP, HB, H5 Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  012 Kazino vadovaujantys inspektoriai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu PP Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  013 Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai

   

  PP, HB, H6 Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  014 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su nuodingosiomis medžiagomis PP Prieš pradedant dirbti
  PT Kas penkeri metai
  015 Visų motorinių transporto priemonių, išskyrus AM, A1, A2, A, B1, B, BE kategorijas, jų junginių su priekabomis, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai, geležinkelių, oro ir vandens transporto priemones, ryšių objektus valdantys darbuotojai, kelių priežiūros darbuotojai

   

  PP Prieš pradedant dirbti
  PT Dirbant – kas penkeri metai

   

  016 AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojai

   

  PP Prieš pradedant vairuoti
  017 Keleivinio transporto darbuotojai, aptarnaujantys keleivius

  (konduktoriai, stiuardai, traukinių palydovai ir kt. darbuotojai)

  PP, HB, H7 Prieš pradedant dirbti
  PT

   

  Kas penkeri metai
  018 Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojai, prižiūrintys vaikus

   

  PP, HB, H1 Prieš pradedant dirbti
  PT

   

  Kas penkeri metai
  019 Laisvės atėmimo vietų ir teritorinių policijos įstaigų areštinių darbuotojai, galintys daryti tiesioginę įtaką laisvės atėmimo vietose, policijos areštinėse laikomų asmenų sveikatai

   

   

  PP, HB, H8 Prieš pradedant dirbti
  020 Vandens tiekimo įmonių darbuotojai, galintys tiesiogiai daryti įtaką vandens vartotojų sveikatai HB, H9 Prieš pradedant dirbti
  H9 Kas dveji metai
  021 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) maisto tvarkymą organizuojantys darbuotojai, padalinių, pamainų vadovai ir technologai HB, H10 Prieš pradedant dirbti
  H10 Kas penkeri metai

   

  tiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai HB, H10 Prieš pradedant dirbti
  H10 Kas dveji metai
  022 Švietimo įstaigoms, vykdančioms asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, maistą tvarkančioms įstaigoms, stacionarių ir kitų socialinės globos įstaigoms, kosmetikos gaminius gaminančioms ir grožio paslaugas teikiančioms, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimo patalpų, skalbimo ir sauso valymo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo įstaigoms valymo paslaugas teikiantys darbuotojai, minėtų įstaigų valytojai, jeigu tokie yra HB, H11 Prieš pradedant dirbti
  023 Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai HB, H12 Prieš pradedant dirbti
  024 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti) HB, H13 Prieš pradedant dirbti
  025 Darbuotojai, kurių veikla susijusi su žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugos saugai HB, H14 Prieš pradedant dirbti
  026 Transporto priemonių vairuotojai, orlaivio įgulos nariai, orlaivių techninę priežiūrą atliekantys asmenys, skrydžių vadovai, medžioklės ar žvejybos taisykles pažeidę asmenys, laivų vairuotojai ir tam tikras pareigas jūrų laive einantys asmenys, kurie padarė teisės pažeidimą būdami neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų A1 Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi medicininei ir švietėjiškai atestacijai gauti

  Lentelė, kurioje nurodoma, kam privalu klausyti mokymus apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai:

 • Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai

  Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio ir narkotikų vartojimo neigiamą poveikį sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui. Asmenys, iš kurių atimta teisė vairuoti transporto priemonę, privalo išklausyti šiuos mokymus.

  Asmenys, kuriems privalomas mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai Mokymo periodiškumas
  Asmenys, iš kurių pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisė vairuoti transporto priemonę, teisė skraidyti orlaivio įgulos nariu, atlikti orlaivių techninę priežiūrą, dirbti skrydžių vadovu, teisė medžioti arba žvejoti, teisė vairuoti upių ir mažuosius laivus atimta (gali būti atimta arba dar nėra pasibaigęs specialiosios teisės atėmimo laikas) dėl teisės pažeidimo padarymo esant neblaiviam arba apsvaigusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų svaigiųjų medžiagų. Pagal asmenų, padariusių teisės pažeidimą, kreipimąsi.
Registruotis į mokymus galima tel. (8 443) 41499. Įstaigoms ir organizacijoms mokymai vykdomi pagal pateiktas paraiškas (Atsisiųsti). Užpildytą formą siųsti el. paštu: mazeikiuvsb@gmail.com. Didesnei nei 5 žmonių grupei, pageidautina, kad būtų pateiktas ir išankstinis dalyvių sąrašas (Atsisiųsti).

Mokymai vyksta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose, adresu: Naftininkų g. 9, Lt-89239 Mažeikiai. Atvykstant į mokymus, reikia turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę, patvirtinančią apmokėjimą. Apmokėti galite: AB DNB bankas, banko kodas 40100, a/s LT434010051002131876, mokėjimo paskirtis – Atsiskaitymas už mokamas paslaugas.

Išklausiusiems mokymus išduodamas – Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimas.

Licencija suteikianti teisę juridiniam asmeniui verstis privalomu sveikatos mokymu (Atsisiųsti).