Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-01-28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašo ir asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašo, mokymo programų kodų ir mokymo periodiškumo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) patvirtintas mokymo programas organizuoja šiuos privalomojo mokymo kursus:

 • privalomuosius higienos įgūdžių mokymus
 • privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus
 • privalomąjį mokymą apie alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių žalą sveikatai

Asmenys į privalomuosius sveikatos mokymus registruojami tel. (8 443) 41 499.

MOKYMŲ VIETA

Privalomieji sveikatos mokymai vyksta Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patalpose, adresu Naftininkų g. 9, Mažeikiai arba įstaigos ar organizacijos, kuri pateikė privalomųjų sveikatos mokymų kursų paraišką, patalpose. Asmenys, dalyvaujantys privalomuosiuose sveikatos mokymuose, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir kvito šaknelę, patvirtinančią apmokėjimą.

APMOKĖJIMO TVARKA

Pinigus pervesti į Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sąskaitą: Luminor Bank AB, banko kodas 40100, a/s LT434010051002131876, mokėjimo paskirtis – Atsiskaitymas už mokamas paslaugas.

Privalomieji sveikatos mokymai yra mokama visuomenės sveikatos priežiūros paslauga. Paslaugų įkainiai patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1994 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 373 „Dėl mokamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų ir jų kainų sąrašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) XVII skyriuje nustatytomis privalomojo visuomenės sveikatos mokymo paslaugų kainomis.

PASLAUGŲ KAINOS

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas (1 asmeniui)  Kaina eurais
Mokymo programa, kurios kodas PT 8
Mokymo programa, kurios kodas PP 10
Privalomasis higienos įgūdžių mokymas (1 asmeniui)
Mokymo programos, kurių kodai HB, HBB 5
Mokymo programos, kurių kodai H1, H2, H3, H4, H5, H6, H11, H12, H13, H14 9
Mokymo programa, kurios kodas H10 12
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa, kurios kodas A1(1 asmeniui) 20
Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa, kurios kodas A2 (1 asmeniui) 40
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą 5
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimas 3

 • Pirmosios pagalbos įgūdžių mokymas

  PP – Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo pagrindinė programa, skirta asmenims, pradedantiems profesinę ar kitą veiklą.

  PT – privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tęstinė programa.

 • Higienos įgūdžių mokymas

  Privalomasis higienos įgūdžių mokymas yra dalis privalomojo sveikatos mokymo, kuriuo siekiama suteikti higienos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą. Darbuotojai higienos įgūdžių mokosi prieš pradėdami savo profesinę veiklą ir vėliau pasibaigus Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo galiojimo terminui (esant periodiškumui).

  HB – Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa, skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas.

  HBB – Privalomojo higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, pirminių produktų gamintojai ir gamintojai iš pirminių produktų; darbuotojai, tvarkantys negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantys, neperdirbantys ir neruošiantys, netiesiogiai maistą tvarkantys darbuotojai ).

  H1-H14 – Privalomojo higienos įgūdžių mokymo specialiosios programos, skirtos sveikatos apsaugos ministro nustatytų profesijų ir veiklos sričių asmenims.

  H1 – Švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiai darbuotojai, laisvieji mokytojai, vykdantys asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjai, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, individualios priežiūros personalas.

  H2 – Socialiniai darbuotojai, dirbantys suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalas.

  H3 – Grožio paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

  H4 – Soliariumų paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

  H5 – Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

  H6 – Apgyvendinimo paslaugas teikiantys darbuotojai, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

  H10 – Maisto tvarkymo subjektų darbuotojai, tiesiogiai maistą tvarkantys, galintys daryti tiesioginę įtaką maisto saugai ir kokybei (išskyrus turgaviečių prekiautojus, prekiaujančius jų pačių surinktomis, neperdirbtomis miško gėrybėmis, namų valdoje užaugintais žemės ūkio produktais).

  H11 – Valymo paslaugas švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, socialinės globos įstaigoms, maistą tvarkantiems subjektams, kosmetikos gaminius gaminančioms įmonėms, grožio, soliariumų, sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo, apgyvendinimo, žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo, kremavimo, balzamavimo paslaugų teikėjams, skalbykloms ir sauso (cheminio) valymo valykloms, vaikų poilsio stovyklas organizuojantiems asmenims, vaikų žaidimų patalpas eksploatuojantiems asmenims teikiantys darbuotojai, minėtų ūkio subjektų valytojai, jeigu tokie yra

  H12 – Skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantys darbuotojai

  H13 – Darbuotojai, kurių veikla susijusi su medicininių atliekų tvarkymu sveikatos priežiūros įstaigose (sveikatos priežiūros įstaigos vadovas arba jo paskirtas asmuo, atsakingas už medicininių atliekų tvarkymo organizavimą įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys prie įrenginių, skirtų medicininių atliekų kenksmingumui pašalinti).

 • Mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą sveikatai

  Asmenų mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai yra privalomojo sveikatos mokymo rūšis, kurio tikslas suteikti klausytojams žinių apie alkoholio ir narkotikų vartojimo neigiamą poveikį sveikatai, gebėjimui vairuoti, eismo saugumui.

  A1 – Privalomojo mokymo apie alkoholionarkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai programa. Asmenys, iš kurių atimta teisė vairuoti transporto priemonę, privalo išklausyti šiuos mokymus.
  A2 – Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa. Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa (kursai) apima pilnamečiams įpareigotiems asmenims skirtą 16 val. trukmės privalomąjį mokymą apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai.

ĮSTAIGOMS IR ORGANIZACIJOMS

Įstaigoms ir organizacijoms mokymai vykdomi pagal pateiktas paraiškas (Atsisiųsti). Užpildytą formą siųsti el. paštu: mazeikiuvsb@gmail.com.

Didesnei nei 5 žmonių grupei, pageidautina, kad būtų pateiktas ir išankstinis dalyvių sąrašas (Atsisiųsti).

Licencija suteikianti teisę juridiniam asmeniui verstis privalomu sveikatos mokymu (Atsiųsti)(Atsisiųsti)