• Visuomenės sveikatos stebėsena

  Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

  Funkcijos:

  • vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius;
  • vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą;
  • planuoti, rengti ir įgyvendinti tikslinius sveikatos tyrimus;
  • planuoti, rengti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stebėsenos programą;
  • planuoti, rengti ir įgyvendinti vaikų sveikatos stebėseną.
  • analizuoti ir interpretuoti tyrimų, visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis, teikti išvadas ir rekomendacijas;
  • rengti tyrimų, visuomenės sveikatos stebėsenos programų įgyvendinimo ataskaitas;
  • teikti konsultacijas įvairiais visuomenės sveikatos stebėsenos klausimais;
  • teikti siūlymus dėl sveikatos priežiūros organizavimo Mažeikių rajono savivaldybės bendruomenėje ir ugdymo įstaigose;
  • inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos įgyvendinant;
  • organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose ir bendruomenėje;
  • dalyvauti komisijų ar darbo grupių darbe.
 • Visuomenės sveikatos stiprinimas

  Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės.

  Funkcijos:

  • organizuoti ir vykdyti sveikatos stiprinimą bendruomenėje;
  • mokyti sveikos gyvensenos Mažeikių rajono savivaldybės gyventojus;
  • rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti sveikatos žinias bendruomenėje;
  • teikti sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas nevyriausybinėms organizacijoms, bendruomenėms, įmonių vadovams, darbuotojams, individualiems gyventojams;
  • įtraukti į visuomenės sveikatos stiprinimo veiklą bendruomenę ir socialinius partnerius;
  • bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su kitais visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, socialiniais partneriais, kitų įstaigų atstovais, bendruomenėmis, įvairiomis organizacijomis;
  • organizuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintų programų, tarpinstitucinių veiklos planų įgyvendinimą bendruomenėje;
  • atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, inicijuoti sveikatinimo projektų (programų) rengimą, rengti ir dalyvauti juos įgyvendinant;
  • organizuoti visuomenės švietimą sveikatinimo klausimais;
  • organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
  • organizuoti ir vykdyti privalomuosius sveikatos mokymo (pirmos pagalbos, higienos įgūdžių ir apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai) kursus;
  • planuoti ir siūlyti Biurui atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus;
  • rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją;
  • teikti siūlymus Biurui, politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017M. VEIKLOS PLANAS

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017M. VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA (finansinė) (Atsisiųsti)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017M. VEIKLOS PLANAS (finansinis) (Atsisiųsti)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016M. VEIKLOS PLANAS (finansinis) (Atsisiųsti)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016M. VEIKLOS PLANAS (Atsisiųsti)

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2014M. VEIKLOS PLANAS (Atsisiųsti)