DALYVAVIMO MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO RENGINIUOSE TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Dalyvavimo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro renginiuose taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Renginio organizatoriaus ir Dalyvio, kuris registruojasi į renginį tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, apmokėjimo, dalyvio mokesčio grąžinimo tvarką ir kitus su dalyvavimu reginyje susijusius klausimus.
 2. Taisyklės tampa šalims privalomu dokumentu nuo to momento, kai Dalyvis su jomis susipažįsta ir sutinka, pažymėdamas varnelę prie teiginio „Susipažinau ir sutinku su Taisyklėmis ir Sąlygomis“.
 3. Dalyviui neleidžiama sumokėti Renginio dalyvio mokesčio tol, kol jis nesusipažino su šiomis taisyklėmis ir (arba) su jomis nesutinka.
 4. Renginio organizatorius turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir/ar papildyti Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir/ar papildymai įsigalioja juos paskelbus Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro svetainėje, adresu www.mazeikiuvsb.lt.
 5. Po Taisyklių papildymo ar pakeitimo jos galioja visiems būsimiems renginiams, įskaitant renginį, į kurį taisyklių keitimo metu vyksta registracija.
 6. Sutartis tarp Dalyvio ir Renginio organizatoriaus laikoma sudaryta nuo to momento, kai Dalyvis užpildo Dalyvio anketą, pasirenka atsiskaitymo būdą, patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis bei sumoka nustatytą įmokos dydį, jei renginys yra mokamas.
 7. Papildomos dalyvavimo renginyje sąlygos gali būti nurodytos Dalyvio anketoje.

IISKYRIUS

SĄVOKOS

 1. Renginio organizatorius – Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Biuras), juridinio asmens kodas 303189089, adresas Naftininkų g. 9, Mažeikiai, tel. 8 443 41499, el. p. info@mazeikiuvsb.lt.
 2. Dalyvis – fizinis ar juridinis asmuo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turintis teisę savo vardu sudaryti sandorius bei šių asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 3. Asmens duomenys – Dalyvio vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė ar atstovaujama institucija.
 4. Renginys – Biuro organizuojami mokymai, konferencijos, seminarai, individualios konsultacijos ar kiti panašaus šviečiamojo pobūdžio renginiai.

III SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR TVARKYMAS 

 1. Registruodamasis Dalyvis privalo Renginio organizatoriaus Dalyvio anketoje nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą darbovietę ar atstovaujamą instituciją (jei to reikia Renginio organizatoriaus veiklai užtikrinti)), kurie būtini Dalyviui užregistruoti.
 2. Renginio organizatorius turi teisę rinkti ir apdoroti asmens duomenis, kuriuos Dalyvis pateikė Renginio organizatoriui, ir, esant būtinybei, atskleisti juos tretiesiems asmenims, kai ir kiek tai būtina, duomenų tvarkymui arba Renginio organizatoriaus veiklos planavimui ir analizei. Renginio organizatorius taip pat turi teisę naudoti Dalyvio asmens duomenis reklamos ir informacijos pateikimo Dalyviui tikslais Renginio organizatoriaus veiklos ribose. Taisyklių 2 punkte nustatyta tvarka atliktas šio teisinio dokumento patvirtinimas kartu reiškia sutikimą dėl asmens duomenų panaudojimo šiose Taisyklėse nustatytu tikslu.
 3. Sutikdamas, kad Dalyvio asmens duomenys būtų tvarkomi dalyvavimo renginyje tikslu, Dalyvis taip pat sutinka, kad Dalyvio nurodytu el. pašto adresu ir/arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, susiję su šiuo renginiu.
 4. Dalyvis, užsiregistruodamas Renginyje, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų, jei tokie suteikiami. Iškilus nesklandumams Dalyviui yra rekomenduojama susisiekti su Renginio organizatoriumi el. paštu: info@mazeikiuvsb.lt.
 5. Dalyvio asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure tvarkos aprašu, patvirtintu Biuro direktoriaus 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-33 “Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure tvarkos aprašo patvirtinimo”.

IV SKYRIUS

DALYVIO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Dalyvis turi laikytis Renginio organizatoriaus įspėjimų ir nurodymų susijusių su saugiu elgesiu aplinkoje bei inventoriaus naudojimu. Dalyvis nesilaikydamas įspėjimų ir nurodymų, prisiima visą dėl to atsirandančią riziką savo sveikatai ir saugumui bei materialiai atsako už veiklų inventorių.
 2. Dalyvis turi informuoti Renginio organizatorių ar specialistą apie jo sveikatos būklę, dėl kurios negalėtų saugiai dalyvauti veikloje ir tai keltų grėsmę jo ar kitų asmenų sveikatai ar turtui. Jei dalyvio sveikatos būklė nesuderinama su veikla, jis veikloje dalyvauti negali.
 3. Dalyvis Renginio metu privalo asmeniškai rūpintis savo sveikata, jos saugumu. Renginio metu atsiradus rizikai pakenkti sveikatai Dalyvis privalo informuoti Renginio organizatorių ir, jei būtina, nutraukti dalyvavimą Renginyje;
 4. Dalyvaujant Renginyje Dalyvis gali būti filmuojamas ar fotografuojamas, išskyrus asmeninio konsultavimo metu ir kai paslaugos yra teikiamos anonimiškai. Renginio metu padarytus balso, vaizdo įrašus, nuotraukas Biuras gali panaudoti kaip informacinę, pavyzdinę medžiagą siekiant skatinti Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sveiką gyvenseną;
 5. Dalyvis, pastebėjęs registracijos formoje klaidą arba norėdamas atšaukti dalyvavimą Renginyje, privalo nedelsdamas susisiekti el. paštu info@mazeikiuvsb.lt  (bet kuriuo metu).

V SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ MOKAMAS PASLAUGAS

 1. Dalyvis įsipareigoja sumokėti nustatytą įmoką, jei registruojasi mokamoms paslaugoms.
 2. Dalyvis atsiskaito už mokamas paslaugas apmokėdamas jas mokėjimo pavedimu. Dalyvis pavedimą gali atlikti pagal šiuos rekvizitus:
  • Gavėjas: Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras;
  • Gavėjo sąskaita: LT434010051002131876;
  • Bankas: Luminor Bank, AB;
  • Mokėjimo paskirtis: Už mokamas paslaugas.
 1. Renginio organizatorius turi teisę atšaukti registraciją į renginį, jeigu Dalyvis, nesumoka nustatytų įmokų. Sumokėtas įmokas Renginio organizatorius grąžina Dalyviui ne vėliau, kaip per 15 dienų nuo gauto pranešimo apie atsisakymą dalyvauti Renginyje dienos.

VI SKYRIUS

RENGINIO ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Renginio organizatorius įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Dalyviui tinkamai dalyvauti organizuojamame Renginyje.
 2. Jei Dalyvis bando pakenkti Renginio organizatoriaus darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Renginio organizatorius turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Dalyvio galimybę naudotis Renginio organizatoriaus teikiamomis paslaugomis.
 3. Renginio organizatorius įsipareigoja gerbti Dalyvio privatumo teisę į Dalyviui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą registracijos formoje.
 4. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Renginio organizatorius gali laikinai arba iš viso nutraukti veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Dalyviui.

VII SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 1. Dalyvis yra visiškai atsakingas už Dalyvio pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Dalyvis nepateikia tikslių asmens duomenų, Renginio organizatorius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Dalyvio patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 2. Renginio organizatorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Dalyvis, neatsižvelgdamas į Renginio organizatoriaus rekomendacijas ir Dalyvio įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 3. Jei Renginio organizatoriaus interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklalapius, Renginio organizatorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 4. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti derybų būdu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________________