VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS, VYKDANTIS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ  IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOJE
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybinės nuostatos

  • organizuoja ir koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose veiklą;
  • organizuoja ir kontroliuoja ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą;
  • derina ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų mėnesio, metinius veiklos planus;
  • koordinuoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos ataskaitų rengimą;
  • organizuoja pasitarimus su ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistais sveikatos priežiūros veiklos vykdymo ugdymo įstaigose klausimais;
  • informuoja apie Biuro direktoriaus pavedimus ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, susijusius su ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbo organizavimu, ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
  • teikia metodines konsultacijas ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams sveikatos priežiūros veiklos klausimais;
  • pagal kompetenciją nagrinėja skundus, pranešimus, prašymus dėl ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos ir etikos taisyklių pažeidimų;
  • identifikuoja probleminius ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo aspektus;
  • teikia siūlymus Biuro direktoriui dėl mokinių sveikatos priežiūros organizavimo tvarkos;
  • organizuoja ir įgyvendina kitų vaikų ir jaunimo sveikatinimo priemones;
  • teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas ugdymo įstaigų vadovams;
  • inicijuoja sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauti juos rengiant;
  • rengia informacinę ir metodinę medžiagą vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais, skleidžia bendruomenėje sveikatos žinias;
  • organizuoja priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika;
  • numato ir įgyvendina užkrečiamų ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos priemones;
  • organizuoja Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų ir Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintų programų įgyvendinimą bendruomenėje;
  • bendradarbiauja vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais su socialiniais partneriais;
  • teikia siūlymus Biurui, politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros klausimais;
  • bendradarbiauja su kitais visuomenės sveikatos priežiūros specialistais, kitų įstaigų atstovais, bendruomenėmis, įvairiomis organizacijomis, rėmėjais;
  • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas;
  • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida ugdymo įstaigos bendruomenei;
  • ugdymo įstaigos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant;
  • pagalba vaikams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
  • dalyvavimas organizuojant vaikų maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
  • ugdymo įstaigos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
  • pasiūlymų ugdymo įstaigos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją ugdymo įstaigoje, teikimas;
  • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
  • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
  • informacijos apie kasmetinius vaikų sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne rečiau kaip 1 kartą per pateikimas ugdymo įstaigos bendruomenei bei kitoms institucijoms;
  • asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl vaikų sveikatos pateikimas auklėtojui (mokytojams) bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra ugdymo įstaigoje;
  • lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas;
  • dalyvavimas ugdymo įstaigos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose vaikų psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
  • pagalba organizuojant vaikų imunoprofilaktiką;
  • informacijos visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą ugdymo įstaigoje;
  • visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas ugdymo įstaigoje;
  • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas.
Mažekių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro prižiūrimos ugdymo įstaigos
 • Mažeikių miesto ugdymo įstaigos

  • Gabijos gimnazija
  • Jievaro pagrindinė mokykla
  • K. Jagmino pradinė mokykla
  • Kalnėnų pagrindinė mokykla
  • „Kregždutė“ mokykla – darželis
  • L/d „Pasaka“
  • L/d „Delfinas“
  • L/d „Berželis”
  • L/d „Bitutė“
  • L/d „Linelis”
  • L/d „Žilvitis”
  • L/d „Buratinas“
  • L/d „Gintarėlis“
  • L/d „Eglutė“
  • M. Račkausko gimnazija
  • Politechnikos mokykla
  • Sodų vidurinė mokykla
  • „Ventos“ progimnazija
  • „Vyturio“ pradinė mokykla
  • „Žiburėlio“ pradinė mokykla
  • Senamiesčio pagrindinė mokykla
  • Pavasario pagrindinė mokykla
 • Mažeikių rajono ugdymo įstaigos

  • Auksūdžio mokykla-daugiafunkcinis centras
  • Balėnų pagrindinė mokykla
  • Krakių pagrindinė mokykla
  • Laižuvos A. Vienažindžio pagrindinė mokykla
  • Pikelių pagrindinė mokykla
  • Renavo pradinė mokykla
  • Ruzgų pagrindinė mokykla
  • Sedos Vytauto Mačernio gimnazija
  • Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla
  • Užlieknės pagrindinė mokykla
  • Viekšnių gimnazija
  • Tirkšlių l/d „Giliukas“
  • Sedos darželis
  • Viekšnių l/d „Liepaitė”
  • Žemalės pradinė mokykla
  • Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinė mokykla
  • Šerkšnėnų mokykla-daugiafunkcinis centras