Ieškome visuomenės sveikatos priežiūros specialisto.

Darbo pobūdis: vykdyti sveikatos priežiūrą vaikų ir jaunimo ugdymo įstaigose: vertinti mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir stiprinimą.

REIKALAVIMAI
Išsilavinimas: Aukštasis universitetinis
Profesija: Visuomenės sveikatos specialistas
Mokymo/studijų programa: Visuomenės sveikata
Sugebėjimai: darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios
Kandidatas turi gebėti:
 1. rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie vaikų sveikatos būklę;
 2. pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą;
 3. teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės įstaigos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus);
 4. identifikuoti vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius;
 5. įstaigos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius;
 6. dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą įstaigoje;
 7. teikti sveikatos žinias įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokėti pritaikyti jas praktiškai;
 8. organizuoti, vesti sveikatos ugdymo užsiėmimus (pamokas, diskusijas, konkursus ir pan.), rengti stendinius pranešimus, parodas, publikacijas vaikams, jų tėvams ar teisėtiems atstovams ir įstaigos darbuotojams vaikų sveikatos klausimais;
 9. teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą įstaigoje;
 10. tikrinti ugdytinių asmens higieną;
 11. planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją;
 12. teikti informaciją įstaigos bendruomenei apie profilaktinių skiepijimų svarbą;
 13. prižiūrėti vaikų maitinimo organizavimo atitiktį Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams;
 14. vykdyti specialistui priskirtas veiklas šiose įstaigos vidaus dokumentuose patvirtintose tvarkose: vaikų apžiūros dėl asmens higienos; įstaigos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą; pirmosios pagalbos organizavimo; pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu vaikas serga lėtine neinfekcine liga; įstaigos darbuotojų veiksmui įtarus vaiką vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas;
Papildomi sugebėjimai: Kandidatas turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakyme Nr. V-630 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija) nurodytus profesinės kompetencijos bendruosius nuostatus https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.302713/QgiGfpJDsz
Darbo užmokestis: 1107,20 EUR mėnesį
Mokėjimo terminai: nurodyta suma už mėnesį, neatskaičius mokesčių, mokama 2 kartus per mėnesį
Darbo sutarties rūšis: Neterminuota
Įdarbinama: nuo 2019-08-23
Pamainingumas: Viena pamaina
Per savaitę: 38 val.
Komandiruotės: nenumatomos
Darbo vietos adresas: Mažeikių r. sav., Mažeikiai

 

Kontaktinis asmuo: Aistis Jankūnas
Kontakto tipas: Darbo tiesioginis
Telefonas: +370 443 25 268
El. paštas: mazeikiuvsb@gmail.com
Pageidavimus pateikti: El. paštu
Pageidavimo siuntimo adresas: Lietuva
Komentaras: CV siųskite el. paštu.
Skelbimo registravimo data: 2020-06-01
Skelbimas galioja iki: 2020-06-07